Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 13.12.2006.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 13. prosinca 2006. u Trstu u prostorijama sjedišta u Ul. Polonio 5, održana je Generalna Skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanije Julijske Krajine/Veneta/Jugozapadne Hrvatske CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni: Monica Ukmar (CGIL Furlanije Julijske Krajine, zamjenica Roberta Treua koji je spriječen), Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Luciana Levi Bettin (CGIL Veneto), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano odsutni: Renata Bagattin (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Giovanni Della Valle (CISL Veneto), Salvino Bibulić (SSSH Jugozapadna Hrvatska) e Boris Majetić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Neopravdano odsutni: Giovanni Fania (CISL Furlanija Julijska Krajina), Massimo Albanesi (CISL Furlanija Julijska Krajina) i Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutni su također kao gosti: Vesna Bolić (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Claudio Zaccarin (CGIL Veneto).

Dnevni red Generalne Skupštine je:

 1. ratifikacija imenovanja novih članova;
 2. usvajanje završnog računa za 2005. godinu;
 3. ocjena aktivnosti u 2006.;
 4. programiranje aktivnosti u 2007.;
 5. razno.

Skupština započinje radom u 16.53 sati. Luca Visentini, u svojstvu predsjednika MSO-a predsjedava sjednicom Generalne Skupštine.

1. Luca Visentini pita Jadranku Tomašić da li je SSSH Jugozapadne Hrvatske, sukladno dogovoru, utvrdio imena kolega/kolegica za preostala četiri slobodna mjesta u njihovoj nadležnosti, u sklopu Generalne Skupštine te slobodno mjesto unutar Ureda Predsjedništva. Jadranka Tomašić odgovara potvrdno podsjećajući da vezano za Generalnu Skupštinu, – nakon imena Borisa Majetića, priopćenog na zadnjem sastanku Ureda Predsjedništva od 24. listopada 2006. – ostala četiri imena od strane SSSH-a Jugozapadne Hrvatske su Vesna Bolić, danas prisutna kao gost, Gordana Paris, Veljko Peloza i Branko Kužet. Što se tiče Ureda Predsjedništva, zadnji član od strane SSSH-a Jugozapadne Hrvatske je Josip Šišović. S tim u vezi, Monica Ukmar priopćuje da CGIL Furlanije Julijske Krajine mora zamjeniti u sklopu Generalne Skupštine jednog od dvojice članova u njihovoj nadležnosti. Riječ je o Renati Bagattin koja – zbog preuzimanja funkcije u sklopu nacionalnog tajništva kategorije umirovljenika CGIL-a – nije više u stanju pratiti politike transgranične suradnje sa susjednim hrvatskim županijama: predlaže zatim da se za njenog zamjenika imenuje Giobatta Degano. Sukladno nedavnom razgovoru s Lorenzom Garzierom Michele Berti na kraju obavještava nazočne da je CISL Furlanije Julijske Krajine koji danas nije zastupljen, odlučio potvrditi njihova dva člana, bez ikakvih zamjena. Nakon uzimanja na znanje gore navedenih činjenica, Luca Visentini sa zadovoljstvom daje na glasanje kandidature:

 • Vesne Bolić, Gordane Paris, Veljka Peloze i Branka Kužeta, za SSSH Jugozapadne Hrvatske, te
 • Giobatte Degana, za CGIL Furlanije Julijske Krajine.

kao novih članova Generalne Skupštine MSO-a. Generalna Skupština MSO-a potvrđuje jednoglasno članove.

Na isti način Luca Visentini daje na glasanje kandidaturu:

 • Josipa Šišovića, od strane SSSH-a Jugozapadne Hrvatske,

kao novog člana Ureda Predsjedništva MSO-a. Generalna Skupština MSO-a potvrđuje jednoglasno.

2. Luca Visentini objašnjava svaku posebno, pet izlaznih stavki od kojih se sastoji završni račun. MSO-a za 2005. godinu koje se dijele na sljedeće:

 • “upravljanje i funkcioniranje struktura potpore transgranične mobilnosti za rad” 60.251,90 €;
 • “kongres” 4.545,42 €;
 • “djelovanje za socijalni dijalog” 2.253,55 €;
 • “kupnja opreme” 1.539,85 €;
 • “izrada propagandnog materijala” 8.247,60 €.

Naglašava da su 2005. godine ukupni rashodi iznosili 76.838,31€.
Michele Berti naglašava da – za razliku od preventivne bilance koja ima 6 stavki – šesta stavka “profesionalno usavršavanje i osuvremenjivanje šalterskog djelatnika” nije ostvarila troškove. Razlog tome je što nijedan/dna djelatnik/ica MSO-a nisu sudjelovali na seminaru Europske Sindikalne Akademije Europske Konfederacije Sindikata, pod naslovom “Informiranje, savjetovanje i prava radnika u multinacionalnim kompanijama”. Održanje tog seminara, predviđeno za 2005. godinu, zbog nepoznatih razloga, odgođeno je za 2006. godinu. Iz tog razloga predviđen iznos od 500,00 € nije bilo moguće potrošiti u tu namjenu, već je isti prebačen u stavku “izrada propagandnog materijala”, koja je na početku bila podcijenjena u odnosu na efektivne troškove.

Luca Visentini nastavlja objašnjavajući dvije ulazne stavke završnog računa MSO-a za 2005. godinu, a dijele se na sljedeći način:

 • 61.624,62 € doprinosa od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, sukladno ostvarenju statutarnih aktivnosti predviđenih člankom 5 Regionalnog zakona br. 11 od 1996. godine s naknadnim izmjenama i dopunama;
 • 15.213,69 € kao doprinos sindikalnih organizacija članica MSO-a za ostvarenje istih aktivnosti.

Ističe dakle da su u 2005. godini, također ukupni prihodi iznosili 76.838,31 €, omogučivši zatvaranje završnog računa u izjednačenje prihoda i rashoda. Nakon utvrđivanja da nema potrebe od strane prisutnih za davanjem dodatnih objašnjenja o završnom računu, Luca Visentini predlaže usvajanje završnog računa MSO-a za 2005. godinu. Generalna Skupština MSO-a jednoglasno usvaja završni račun.

3. Luca Visentini obavještava prisutne o tijeku aktivnosti MSO-a za 2006. godinu koje su uglavnom posvećene usporedbi ugovaranja u Italiji i Hrvatskoj u sektorima kreditiranja i tekstila, proizvodnim oblastima najviše obuhvaćenim pojavama delokalizacije te gospodarskim investicijama talijanskih tvrtki na hrvatskom području. Podsjeća da će se seminar posvećen ovoj temi održati idućeg dana u Trstu te tom prilikom poziva sve nazočne da prisustvuju. U sklopu spomenute inicijative napominje da će biti predstavljeni rezultati istraživanja/studije Dr. Tamare Tomić, koja predstavlja drugi glavni dio aktivnosti MSO-a za tekuću godinu. To se istraživanje/studija sastoji od sažetka ugovora kreditnog i tekstilnog sektora na snazi u Italiji i Hrvatskoj te usporedbe s naglaskom na njihove sličnosti i različitosti. Cilj te inicijative je bio stvaranje temelja za rad kolega/kolegica istih sindikalnih talijanskih i hrvatskih kategorija nadajući se u njihov susret radi stvaranja sinergije i zajedničkih strategija djelovanja usmjerenih ka zaštiti prava radnika. To će istraživanje/studija biti podijeljeno sudionicima seminara u papirnatom obliku i na CD-u. Nema dodatnih komentara od strane nazočnih.

4. Luca Visentini podsjeća nazočne da je na zadnjem sastanku Ureda Predsjedništva MSO-a od 24. listopada 2006. proizašla jaka težnja k usmjeravanju pažnje MSO-a (u 2007. godini) problematici usporedbe ugovaranja u raznim sektorima gospodarstva u Italiji i Hrvatskoj, ovaj put s naglaskom na sektore trgovine i turizma. Naglašava da se ta ideja danas predlaže Generalnoj Skupštini radi njenog eventualnog usvajanja. Poziva prisutne da također daju svoje prijedloge. Monica Ukmar naglašava da bi, po njenom mišljenju, bilo uputno ne stati samo na sindikalna i ugovorna prava hrvatskih radnika/ca zaposlenih u talijanskim poduzećima na području Hrvatske, već – s druge strane – posvetiti pažnju također hrvatskim građanima/građankama zaposlenim u Italiji. Primjera radi, uzimajući u obzir velik broj hrvatskih djelatnika zaposlenih u Italiji u sektoru gradnje, prevođenje Kolektivnog nacionalnog ugovora o radu za taj sektor na hrvatski jezik, bilo bi korisno radi njihovog informiranja. Jadranka Tomašić s druge strane, potvrđuje ispravnost prijedloga Ureda Predsjedništva podsjećajući da – za razliku od nesretnog prošlogodišnjeg odabira u kojem se ugovaranje uspoređivalo u dva proizvodna sektora za koje u Hrvatskoj ne postoji Kolektivni nacionalni ugovor o radu –, taj instrument kad je riječ o trgovini i turizmu, postoji i u njenoj državi. Potvrđuje stoga potporu navedenom prijedlogu što bi trebalo pojednostaviti i poboljšati usporedbu između ugovaranja u Italiji i Hrvatskoj. Napominje također da je istraživanje u prozivodnom sektoru posebno potrebno, spominjući slučaj novog trgovačkog centra u Rijeci u kojem se talijanski vlasnik ne želi suočiti ni s hrvatskim a još manje s talijanskim sindikatima. Claudio Zaccarin podsjeća važnost sindikalnih organizacija Veneta prema pojavama delokalizacije u Hrvatskoj, posebno prema onome što se dogodilo u tekstilnom sektoru s Grupom Benetton te se nada da će čim prije biti moguće koristiti instrumenti Europskog radničkog vijeća, čim Hrvatska postane dio Europske Unije. Govori na kraju da će na seminaru idućeg dana kolege/kolegice dviju nazočnih država moći učiniti korake unaprijed prema perspektivi onog cilja koji je sigurno najprikladniji za slične pojave. S tim u vezi, Luca Visentini spominje istraživanje/studiju naručenu 2005. godine od strane MSO-a o delokalizaciji talijanskih poduzeća u Hrvatskoj, gdje je jedan dio bio posvećen istraživanu o znanju koju sindikalne organizacije dviju zemalja imaju o toj pojavi na hrvatskom teritoriju i o onome što treba poduzeti –po njihovom mišljenju- kako bi se spriječilo oštećenje radnika/ca. Naglašava da je mali broj dobivenih podataka bio odraz poteškoća sindikalnih organizacija u Italiji i Hrvatskoj u izradi zajedničkih strategija prevencije i sporova. Gerardo Colamarco konstatira da su podaci dobiveni u istraživanju 2005. godine bili nedovoljni, što znači da se odnosi među odgovarajućim sindikalnim kategorijama moraju ojačati. Govori zatim da seminar idućeg dana predstavlja priliku za organiziranje susreta među talijanskim i hrvatskim kolegama/kolegicama u dva sektora koji su predmet istraživanja u tekućoj godini, odnosno kreditiranje i tekstil i u onome što će biti predmetom istraživanja za 2007. tj. trgovina. Na kraju pita Jadranku Tomašić da li mu može dati više informacija o geografskom porijeklu talijanskog vlasnika prije navedenog trgovačkog centra u Rijeci. Jadranka Tomašić odgovara potvrdno, podsjećajući da to trgovačko poduzeće je u vlasništvu poduzeća iz Lombardije. Michele Berti se pita da li instrument Kolektivnog nacionalnog ugovora o radu predstavlja zajednički cilj u sindikalnoj kulturi dviju država, jer ukoliko to nebi bio slučaj, to bi moglo predstavljati prepreku u stvaranju zajedničke strategije među sindikatima Italije i Hrvatske koji djeluju u istim sektorima. Slobodan Kapor napominje da u Istri ima puno tekstilnih poduzeća – otprilike 750 radiona – koja rade za Grupu Benetton, ne dozvoljavaju u sklopu vlastitih radiona prisustvo sindikata kao ni njihovo organiziranje. Tamo nema perspektiva za radnike/ce koji/e su svi zaposleni/e ugovorima na određeno radno vrijeme. Postaje dakle potrebno, po njegovom sudu, uspjeti protumačiti strategije investitora radi stvaranja efikasne sindikalne strategije. S tim u vezi spominje pozitivno iskustvo s Grupom Ziche gdje je, prije nego što filijala zapadne u krizu i zatvori, sindikat uspio ostvariti kolektivni ugovor za radnike/ce. Nadovezujući se na izlaganje Slobodana Kapora, Jadranka Tomašić informira nazočne o tijeku sindikalnih odnosa unutar tekstilnih poduzeća u Osijeku, “Antonazzo” i “Confezioni Osijek”, koja su bila predmet posjete MSO-a u 2005. godini. Obavještava da kolega Ante Krajina iz područja koje obuhvaća Osijek, spriječen da bude nazočan na današnjem sastanku, ju je zamolio da obavijesti nazočne o pogoršanju situacije radnika/radnica zaposlenih u tim proizvodnim jedinicama koje također rade za Grupu Benetton. Gerardo Colamarco pita Slobodana Kapora da li je moguće dobiti točnije informacije o onih 750 radiona koje djeluju na području Istre za Grupu Benetton, odnosno o kakvim se poduzećima radi, od koliko proizvodnih jedinica se sastoje, itd. Slobodan Kapor odgovara da je, zbog nemogućnosti sindikalnih organizacija da uđu u ta poduzeća, teško ishodovati te podatke. Claudio Zaccarin se uključuje u razgovor govoreći da CGIL Veneta sigurno ima te podatke te da će se pobrinuti da ih MSO dobije. On je nadalje voljan poslati MSO-u Etički kodeks Grupe Benetton, kojeg se moraju držati i sve filijale van Italije i kojeg hrvatske kolege mogu koristiti radi ostvarivanja prava radnika. Luca Visentini prihvaća s interesom rijeći Claudia Zaccarina, predlažući da se taj dokument prevede na hrvatski jezik u sklopu aktivnosti MSO-a za 2007. godinu. Jadranka Tomašić se slaže s Lucom Visentinijem i izražava nadu da će se Etički kodeks Grupe Benetton čim prije prevesti. Kako nije bilo drugih javljanja za riječ, Luca Visentini je sažeo održanu diskusiju u sljedeća dva prijedloga:

 1. izvršiti usporedbu i podrobnije proučiti ugovaranje u sektorima trgovine i turizma u Italiji i Hrvatskoj, sukladno ostvarenome u 2006. godine i sukladno preporuci od strane Ureda Predsjedništva MSO-a;
 2. dati prevesti na hrvatski jezik i distribuirati Etički kodeks Grupe Benetton.

Luca Visentini predlaže glasanje o njegovim prijedlozima. Generalna Skupština MSO-a prijvaća jednoglasno prijedloge.

5. Luca Visentini konstatira da se za ovu zadnju točku dnevnog reda nitko nije javio za riječ.

Nakon što je provjerio da li se još netko javlja za riječ, Luca Visentini je u 17.35 sati zatvorio sjednicu Generalne Skupštine.

Zapisničar
Michele Berti