Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 03.05.2007.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 03. svibnja 2007. u tršćanskom sjedištu, Ul. Polonio 5, održana je sjednica Ureda Predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija, Julijska krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni: Monica Ukmar (CGIL Furlanija, Julijska Krajina umjesto Roberta Treu koji je spriječen), Lorenzo Garziera (CISL Furlanija, Julijska krajina umjesto Massima Albanesija koji je spriječen) Luca Visentini (UIL Furlanija, Julijska krajina), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Odsutni opravdano: Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Boris Majetić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutan je također: Michele Berti (UIL Furlanija, Julijska krajina), u ulozi govornika – za određene točke dnevnog reda – i zapisničara.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. ostvarenje aktivnosti u 2007.;
  2. prikaz dokumenta usvojenog na sjednici Koordinacijske komisije Međuregionalnih sindikalnih odbora, o ulozi MSO-a, kao uvod u XI. Kongres Europske konfederacije sindikata (EKS) u Sevilji;
  3. razno.

Sjednica je započela u 11,25 sati. Predsjednik Luca Visentini predsjeda sjednicom Ureda Predsjedništva.
Luca Visentini predlaže promjenu redoslijeda prvih dviju točaka dnevnog reda, pitajući nazočne da li se slažu da sjednica započne s 2. točkom dnevnog reda. S obzirom da se nitko ne protivi, prijedlog se prihvaća. Nakon što je provjerio da li su svi prisutni dobili kopiju zapisnika s prethodne sjednice Ureda Predsjedništva, održane 24. listopada 2006., Luca Visentini daje na glasanje usvajanje istog. Ured Predsjedništva MSO-a jednoglasno usvaja zapisnik. Nakon toga prelazi se na razmatranje točaka dnevnog reda.

2. Luca Visentini poziva Michelea Bertija da predstavi nazočnima sadržaj dokumenta usvojenog na sjednici Koordinacijske komisije MSO-a od 13. listopada 2006., o ulozi Međuregionalnih sindikalnih odbora u sljedeće četiri godine, imajući u vidu XI. Kongres EKS-a u Sevilji. Michele Berti, nakon što je ukratko objasnio pet točaka gore navedenog dokumenta, podsjeća da su neke od tih točaka preuzete iz nacrta Plana aktivnosti i strategije koji će se 10. svibnja dati na usvajanje na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora EKS-a. Dodaje da u navedenom dokumentu neki zahtjevi još nisu usvojeni te da će isti biti razmatran na Kongresu koji će se održati od 21. do 24. svibnja 2007. Iz tog razloga podsjeća na zahtjev Konfederalnog tajnika EKS-a, ovlaštenog za provođenje aktivnosti MSO-a, Jozefa Niemieca, da se zatraži od vlastitih konfederacija, da se na zadnjoj sjednici, prije Sevilje, podrže ti zahtjevi, kako bi završni dokument bio bolji od sadašnjeg nacrta. Luca Visentini naglašava da će na Sevilskom kongresu prisustvovati i delegacija od 10 predstavnika MSO-a, a on je prvi na listi čekanja, u slučaju da netko od predviđenih članova delegacije odustane. Postavlja se pitanje da li bi bilo uputno razmatrati na kongresu izradu posebnog dnevnog reda koji bi obvezao EKS da snažnije zatraži uklanjanje prepreka slobodi kretanja koja se još odnosi na granične radnike u raznim zonama Europe, među kojima i talijansko-hrvatska granica. Gerardo Colamarco se slaže s prijedlogom i mišljenja je da bi takav dnevni redi svakako trebalo pripremiti i, ako ništa drugo, podijeliti delegatima, bez obzira da li će stići ili ne la glasovanje. Luca Visentini podsjeća da će ipak biti potrebno provjeriti poslovnik kongresa i eventualno pripremiti sljedećih dana nacrt dnevnog reda koji bi se podijelio nazočnima i Uredu predsjedništva MSO-a Furlanije Julijske krajine sjever i Slovenije, iako očekuje veliki otpor od strane njemačkog sindikalnog svijeta prema tom dnevnom redu. Lorenzo Garziera smatra da je vrlo teško uspjeti dobiti izmjenu Plana aktivnosti i strategije EKS-a – ta je pretpostavka već izrečena u sklopu susreta predstavnika CISL-a koji djeluju u raznim MSO-ima – ako se ne uključe tri talijanske konfederacije. Luca Visentini preuzima obavezu da provjeri da li postoji mogućnost da se podnese dnevni red direktno na Kongresu te da o tome izvijesti nazočne.

1. Luca Visentini traži od Michelea Bertija da ukratko iznese odluke donesene na zadnjoj sjednici Generalne skupštine MSO-a 13. prosinca 2006. Michele Berti naglašava da je Generalna skupština odlučila usmjeriti aktivnosti MSO-a za 2007. godinu na sljedeće dvije aktivnosti:

  1. analiza usporedbe i proučavanje ugovaranja u sektorima trgovine i turizma Italije i Hrvatske;
  2. prijevod na hrvatski jezik i podjela etičkog kodeksa Grupe Benetton. Podsjeća također da je predložen – iako ne i usvojen kao aktivnost MSO-a na sjednici Generalne skupštine –prijevod nekolicine talijanskih Nacionalnih kolektivni ugovora o radu, s posebnim osvrtom na ugovor koji se odnosi na područje građevine jer je to jedan od sektora koji bilježi najveće prisustvo hrvatskih radnika zaposlenih u Italiji.

Dodaje također da je stigao prijedlog kolege Josipa Šišovića, s kojim se također složio sindikat agro-prehrane UILA Furlanije Julijske krajine, da se posveti aktivnost usporedbe i proučavanja od 2007. agro-prehrambenom sektoru, s posebnim osvrtom na ribarstvo. Dodaje na kraju da je još na sjednici Generalne skupštine MSO-a od 2005. odlučeno da se organiziraju operativni susreti po specifičnim temama među sindikalnim organizacijama članicama MSO-a i lokalnim političkim predstavnicima iz Italije i Hrvatske. Luca Visentini govori o potrebi da Ured Predsjedništva odluči o načinu ostvarenja programa MSO-a za 2007. godinu. S tim u vezi traži mišljenje Jadranke Tomašić o tome. Ona naglašava da je u Hrvatskoj u tijeku važna rasprava o radnom vremenu trgovina, uz uplitanje hrvatskih crkvenih institucija, zbog čega bi – s obzirom na aktualnost teme – po njenom mišljenju bilo važno produbiti pitanje ugovaranja u sektoru trgovine u Italiji i Hrvatskoj, kao što je odlučeno od strane Generalne skupštine. Luca Visentini predlaže izradu komparativne studije na temu ugovaranja u sektoru trgovine u Italiji i Hrvatskoj, dodajući da će – osim dvaju Nacionalnih kolektivnih ugovora o radu – biti potrebno usporediti i regionalne zakone, barem one u Furlaniji Julijskoj krajini i Venetu, s obzirom da su u Italiji regije nadležne za taj sektor, posebno kad je riječ o važnim pitanjima poput, primjerice, o dopuštenom radnom vremenu i broju trgovačkih centara. Monica Ukmar proedlaže, u sklopu inicijativa MSO-a za 2008., izradu web stranica gdje će se objaviti sve studije i istraživanja koje su obavljene i koje se namjeravaju obaviti. Osim toga, ako uzmemo u obzir da se očekuje – prema sadašnjem stanju – ulazak Hrvatske u Europsku Uniju 01. siječnja 2009., predlaže da aktivnosti za sljedeću godinu budu posvećene procesu pridruživanja Hrvatske Europskoj Uniji. Michele Berti podsjeća da je izrada web stranica MSO-a jedna od inicijativa već obuhvaćenih prošlogodišnjim programom. Naglašava da je Generalna skupština održana prošlog prosinca odlučila da se pomnije prouči i usporedba između Nacionalnih kolektivnih ugovora o radu između Italije i Hrvatske u turističkom sektoru. Postavlja se dakle pitanje da li je uputno napraviti usporedbu i u tom sektoru. Lorenzo Garziera odgovara tvrdeći da u turističkom sektoru postoje prevelike razlike između onoga što se događa u dvjema državama, takve da je nemoguće usporediti ova dva Nacionalna kolektivna ugovora o radu. Osim toga, postoji problem sezonskog rada koji dodatno komplicira situaciju. Luca Visentini podsjeća da hrvatske kolege mole podršku u njihovoj strategiji s ciljem da uđu u ona talijanska trgovačka poduzeća prisutna u Hrvatskoj, gdje ne postoje sindikalna predstavništva. S tog gledišta postaje dakle važno usporediti i anekse ugovora talijanskih i hrvatskih poduzeća, eventualno potpisanih u onim poduzećima koja su prisutna u tim dvjema državama. Vezano za učestvovanje talijanskih i hrvatskih lokalnih političara, to se može učiniti ako ih se pozove na godišnji kongres u organizaciji MSO-a. Jadranka Tomašić se slaže s time i poziva kolege da se uozbilje u radu, u odnosu na prošlost, posebno kad je riječ o doprinosu koji proizlazi iz angažmana vlastitih sindikalnih organizacija u aktivnosti MSO-a. Michele Berti predlaže preliminarni sastanak između trgovačkih kategorija sindikalnih organizacija članica MSO-a na vezan za izradu studije usporedbe ugovaranja u trgovačkom sektoru Italije i Hrvatske. Monica Ukmar predlaže da se na taj sastanak pozove i osoba koja će imati zadatak da izradi studiju. Gerardo Colamarco se u potpunosti slaže s tim prijedlogom, tvrdeći da bi osobi – kojoj bude dana izrada tog teksta – bilo od velike pomoći čuti mišljenja i iskustva kolega koje prate te sektore u tim dvjema državama. Susret će biti još učinkovitiji ukoliko osoba bude imala mogućnost proučiti tekstove ugovora prije istoga.
Sažimajući razgovor, Luca Visentini predlaže potvrđivanje zaključaka sa sjednice Generalne skupštine od 13. prosinca 2006. dajući na glasanje sljedeća dva prijedloga:

  • zadužiti vanjskog suradnika da izradi studiju usporedbe ugovaranja u sektoru trgovine u Italiji i Hrvatskoj;
  • organizirati čim prije preliminarni susret među kolegama koji pripadaju trgovačkim kategorijama sindikalnih organizacija članica MSO-a, pozivajući na sudjelovanje i osobu koja dobije zadatak da izradi predmetnu studiju.

Ured Predsjedništva MSO-a jednoglasno usvaja prijedloge.

3. Luca Visentini konstatira da se po ovoj točki dnevnog reda nitko ne javlja za riječ.

Nakon što je utvrdio da se nitko ne javlja za riječ, Luca Visentini zaključuje sjednicu Ureda Predsjedništva MSO-a u 12,40 sati.

Zapisničar
Michele Berti