Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 10.10.2008.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 10. listopada 2008. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina, kao zamjena Lorenza Garziere koji je podnio ostavku), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Emilio Viafora (CGIL Veneto) i Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutan je i: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), u svojstvu zapisničara.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. ratifikacija imenovanog kandidata za upražnjeno mjesto u Glavnoj skupštini MR.S.O. –a;
  2. organizacija seminara o usporedbi kolektivnog pregovaranja u sektoru metalurgije i strategija restrukturiranja u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj;
  3. sudjelovanje MR.S.O. –a na projektu E.K.S. o kolektivnom pregovaranju i prekograničnoj suradnji;
  4. razmatranje nacrta istraživanja/studije o kolektivnom pregovaranju u sektoru metalurgije i o strategijama restrukturiranja u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj;
  5. sazivanje sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a;
  6. planiranje aktivnosti MR.S.O. –a u 2009. g.;
  7. razno.

Radni sastanak započinje u 11.34. Luca Visentini, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.
Luca Visentini pita prisutne slažu li se da se započne s točkom 4. dnevnog reda. Od strane prisutnih nema prigovora pa se prijedlog prihvaća.

4. Predstavlja se nacrt istraživanja/studije koja za predmet ima usporedbu kolektivnog pregovaranja u sektoru metalurgije i strategija restrukturiranja u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj, koji je priredio Andrea Valenti, za što mu je uručen poseban nalog. Nastaje kratka rasprava među prisutnima, a po završetku rasprave nacrt se u osnovi usvaja. Kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska podsjećaju da postoji mogućnost, što se tiče dijela teksta koji se bavi strategijama restrukturiranja u sektoru brodogradnje, da se sljedećih tjedana donesu novi dokumenti, kako od strane hrvatske vlade, tako i u pogledu reakcije sindikalnih organizacija. Kako bi informacije bile potpune, važno je da se ti dokumenti mogu uvrstiti u CD-rom koji će sadržavati istraživanje. Odgovoreno im je da će to biti moguće do određenog datuma – otprilike do polovice mjeseca studenog – nakon čega ažuriranja više neće biti moguća zbog tehničkih rokova za izradu i ispis CD-roma, koji će se morati predati na seminaru spomenutom pod 2.

1. Kao što su napomenuli na prethodnoj sjednici Ureda predsjedništva MR.S.O. –a, kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska informiraju prisutne o posljednjem članu Glavne skupštine MR.S.O. –a u okviru njihove organizacije. Riječ je o Mladenu Milanoviću, koji dolazi iz sindikata iz sektora turizma Istarske županije, čije se imenovanje prema tome ratificira.

2. Predlaže se organizacija godišnjeg seminara MR.S.O. –a koji bi bio poludnevan i koji bi za predmet imao usporedbu kolektivnog pregovaranja u sektoru metalurgije i strategija restrukturiranja u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj, na području Hrvatske, a kao lokacija u obzir bi mogao doći Vrsar. U okviru radnog dijela seminara predstavit će se istraživanje/studija o kojoj pod 4., nakon čega će uslijediti rasprava između sindikalnih organizacija koje su članice MR.S.O. –a. Predlaže se da se, jednako kao prošlih godina, istom prilikom održi zasjedanje Glavne skupštine MR.S.O. –a, o čemu pod 5., istog dana ili dan prije predmetnog seminara i na istom mjestu. Na kraju se predlaže organiziranje još jednog seminara – u okviru projekta o kojemu pod 3. i za koji je 7 uključenih MR.S.O. –a dobilo priopćenje od E.K.S. tijekom proteklih dana (Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska) da su odobrena sredstva od Europske komisije – koji će se održati dan prije ili poslije seminara o kojemu pod ovom točkom dnevnog reda. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog. Stoga su kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska zamoljene da pronađu hotel s odgovarajućom dvoranom gdje bi se mogli održati radni sastanci seminara i koja ima potrebnu opremu za simultani prijevod.

3. Prisutne se, dakle, podsjeća da je 7 uključenih MR.S.O. –a dobilo priopćenje od E.K.S. da je Europska komisija odobrila projekt pod nazivom “Kolektivno pregovaranje – suradnja u pograničnim područjima”. Taj projekt uključuje 7 MR.S.O. –a i provest će se u dvije faze. Prva predviđa organiziranje 7 različitih seminara na projektnu temu u 7 pograničnih područja Europe na kojima djeluje 7 uključenih MR.S.O. –a, koji se trebaju održati do 31. siječnja 2009. Na tim je seminarima predviđeno prisustvovanje jednog predstavnika E.K.S. i barem 20 sindikalnih članova za svaki MR.S.O. Druga faza predviđa završnu konferenciju u sjedištu E.K.S. u Bruxellesu, gdje će se u prisutnosti svih MR.S.O. –a predstaviti rezultati seminara provedenih u prvoj fazi. Što se tiče MR.S.O. –a Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH te s obzirom na poteškoće koje predstavlja organiziranje dodatnog seminara u kratkom vremenskom razdoblju, u odnosu na godišnji koji je već planiran pod 2., prisutnima je predloženo da se te dvije inicijative provedu u dva naredna dana, kako bi se osiguralo prisustvo sudionika u najvećem mogućem broju. Prema tome, predloženi su datumi ponedjeljak 1. i utorak 2. prosinca 2008. g., jer postoji nada da će biti prisutan i konfederalni tajnik E.K.S. Walter Cerfeda, koji pak ne bi mogao doći nekoliko dana kasnije (4. i 5. prosinca 2008.) zbog sastanka Izvršnog odbora E.K.S. Luca Visentini je u svakom slučaju zamoljen da, kada se tijekom narednih dana bude uputio u Bruxelles na sjednicu Odbora za rad i zapošljavanje E.K.S., s dotičnim provjeri može li potvrditi dolazak. Što se tiče seminara, predloženo je da se predstavi rad MR.S.O. –a iz prethodnih godina, komparativna studija kolektivnih pregovora u bankarskom, tekstilnom i trgovinskom sektoru u Italiji i Hrvatskoj, te da se ponovno iznese tema reguliranosti pograničnog rada između Italije i Hrvatske. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

5. U svjetlu onoga što je odlučeno pod 2., stavlja se na znanje da će se točan datum za sazivanje sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a priopćiti čim se utvrde konačni datumi za dva seminara. Ovom se prilikom kolegu iz CISL Furlanija Julijska Krajina podsjeća na nužnost da se pronađe netko tko bi pri Uredu predsjedništva i u Glavnoj skupštini MR.S.O. –a zamijenio razriješenog Lorenza Garzieru, tako da se tu osobu može imenovati na sljedećem zasjedanju Glavne skupštine MR.S.O. –a.

6. Što se tiče aktivnosti MR.S.O. –a u 2009. g., iznose se sljedeći prijedlozi, koji će se podnijeti na usvajanje na sljedećoj sjednici Glavne skupštine MR.S.O. –a:

  • napraviti usporedbu kolektivnih pregovora u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru, ili u sektoru turizma, u Italiji i Hrvatskoj s povezanim istraživanjem/studijom i zaključnim seminarom;
  • napraviti studiju koja bi analizirala stanje priključnih pregovora Hrvatske Europskoj uniji, budući da bi 2009. g. mogla prethoditi stvarnom priključenju;
  • napraviti studiju o sadržaju onoga što bi mogao biti bilateralan sporazum Italije i Hrvatske o pograničnom radu.

Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

7. Nitko se ne javlja za riječ za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 13.00.

Zapisničar
Michele Berti