Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 01.12.2005.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 01.12.2005. u Opatiji (HR) u Hotelu Opatija (Trg. V. Gortana 2/1), održana je Generalna skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julska krajina/Veneto/Hrvatska Istra CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni: Roberto Treu (CGIL FVG), Giovanni Della Valle (CISL Veneto), Luca Visentini (UIL FVG), Michele Berti (UIL FVG, umjesto Tatjane Tomičić koja je podnijela ostavku), Slobodan Kapor (SSSH Istra), Josip Šišović (SSSH Istra), Salvino Bibulić (SSSH Istra).

Opravdano izostali: Luciano Del Rosso (CGIL FVG), Renata Bagattin (CGIL FVG), Luciana Levi Bettin (CGIL Veneto).

Neopravdano izostali: Giovanni Fania (CISL FVG), Umberto Brusciano (CISL FVG), Paolo Coppa (CISL FVG), Ðino Šverko (SSSH Istra), Lučano Peršić (SSSH Istra), Delia Trošt (SSSH Istra), Ernesto Martinčić (SSSH Istra).

Nazočni su i: Jadranka Tomašić (SSSH Istra, već imenovana članom Generalne skupštine tijekom prošlog sastanka od 12. srpnja 2004., umjesto jednog člana iz SSSH Istre kojeg je trebalo odrediti, međutim to još nije učinjeno) te Monica Ukmar (CGIL FVG) u svojstvu gosta.

Dnevni red Generalne skupštine je sljedeći:

  1. izmjene Statuta;
  2. izbor članova tijela Međuregionalnog sindikalnog odbora (M.S.O.);
  3. program aktivnosti za 2006.;
  4. razno.

Sastanak počinje u 11,13 sati. Predsjednik Međuregionalnog sindikalnog odbora Luca Visentini predsjedava Generalnoj skupštini.

1. Luca Visentini obavještava prisutne da je pripremljen prijedlog izmjena Statuta M.S.O.-a jer je sadašnja verzija istoga, u nekim djelovima zastarjela, neostvarena i neizvediva. Sadašnja Nova verzija se daje na razmatranje Generalnoj skupštini. Dodaje da je taj prijedlog (podjeljen svima nazočnima), dugo vremena razmatran a nakon toga usvojen od strane Ureda Predsjedništva. Poziva zatim Michelea Bertija da objasni iste. Michele Berti govori o glavnim predloženim izmjenama, ističe nedostatke i proturječnosti sadašnje verzije Statuta koje je potrebno ispraviti i odstraniti. Otvara zatim raspravu o predloženom dokumentu s prijedlogom izmjena. U stavku 3 članka 1, Roberto Treu, nakon riječi “Radnoj zajednici Alpe Jadran” predlaže “te drugih prostora za koje se smatra da su od interesa”. Cilj tog prijedloga jest spriječiti da se strogim teritorijalnim ograničavanjem onemogući M.S.O.-u mogućnost uspostavljanja odnosa s organizacijama iz drugih djelova Europe i – iznad svega – proširenje perspektiva financiranja. Slijedi rasprava o drugim predloženim izmjenama iz koje, međutim, ne proizlaze zahtjevi za izmjenama ili dopunama. Uzimajući to na znanje, Luca Visentini predlaže da se predloženi dokument s izmjenama Statuta, s prijedlogom dopune Roberta Traua u članku 1., stavi na glasanje. Generalna skupština jednoglasno usvaja predloženi dokument.

2. Po pitanju izbora članova Generalne skupštine – kojih u odnosu na prijašnjih 19 sada ima 18, sukladno izglasanim izmjenama Statuta – Michele Berti obznanjuje imena kandidata podnesena od strane organizacija što danas nisu prisutne. Riječ je o ponovnom potvrđivanju Luciane Levi Bettin, za CGIL Veneto, o novoj kandidaturi Massima Albanesija te ponovnom potvrđivanju Giovannia Fania, za CISL Furlanije Julijske krajine te nove kandidature Gerarda Colamarca, za UIL Veneto. Poziva zatim nazočne kolege da navedu imena osoba koje žele imenovati, svakoga u okviru vlastite organizacije. Roberto Treu potvrđuje vlastitu kandidaturu i kandidaturu Renate Bagattin za CGIL Furlanije Julijske krajine. Giovanni Della Valle ponovno se kandidira kao predstavnik CISL Veneto. Luca Visentini potvđuje vlastitu kandidaturu te predlaže punopravno članstvo Michelea Bertija – koji je dosad bio samo zamjena – za UIL Furlanije Julijske krajine. Jadranka Tomašić potvrđuje vlastitu kandidaturu, zatim kandidaturu Slobodana Kapora, Josipa Šišovića i Salvina Bibulića za SSSH za jugozapadnu Hrvatsku. Osim toga napominje da čim se završi faza unutarnjeg restrukturiranja unutar vlastite organizacije, odnosno prije idućeg sastanka Ureda Predsjedništva, priopćit će imena drugih pet članova SSSH-a za jugozapadnu Hrvatsku, nastojeći ih pronaći pretežno među kolegama iz Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Luca Visentini predlaže zatim da se novi sastav Generalne skupštine, predložen od strane organizacija članica M.S.O.-a, s pet praznih mjesta SSSH-a za jugoistočnu Hrvatsku, stavi na glasanje. Generalna skupština M.S.O.-a jednoglasno usvaja podneseni prijedlog. Na sličan način, vezano za izbor članova Ureda Predsjedništva čiji je broj, sukladno usvajanju izmjena Statuta (iz točke 1. ovog zapisnika) 8 u odnosu na prijašnjih 7, Luca Visentini podsjeća da će nakon 2 godine UIL Veneto odrediti vlastitog predstavnika unutar upravnog tijela M.S.O.-a. To predviđa kriterij rotacije što se odnosi na člana koji predstavlja volju sindikalnih organizacija Veneta, a za iduće dvije godine taj član je Gerardo Colamarco, glavni tajnik UIL-a za Veneto. Visentini zatim koristi priliku da zahvali članu u odlasku – Giovanniu Della Valle iz CISL za Veneto, za iskazano zalaganje u korist M.S.O.-a tokom prošlog upravo završenog dvogodišnjeg razdoblja. Michele Berti zatim obznanjuje imena kandidata podnesenih od organizacija koje se nisu odazvale tog dana. Riječ je o novoj kandidaturi Massima Albanesija za CISL Furlanije Julijske krajine. Poziva zatim nazočne kolege da navedu imena osoba koje žele imenovati, svakoga u okviru vlastite organizacije. Roberto Treu potvrđuje vlastitu kandidaturu za CGIL Furlanije Julijske krajine. Luca Visentini potvrđuje vlastitu kandidaturu za UIL Furlanije Julijske krajine. Jadranka Tomašić potvrđuje vlastitu kandidaturu i predlaže kandidaturu Slobodana Kapora za SSSH jugozapadne Hrvatske. Napominje da, vezano za Ured Predsjedništva, nije u mogućnosti predložiti odmah sve kandidate, međutim nastojat će što prije priopćiti imena ostala dva člana iz SSSH jugozapadne Hrvatske, svakako do sljedećeg sastanka Ureda Predsjedništva. Luca Visentini predlaže zatim da se novi sastav Ureda Predsjedništva, sukladno prijedlogu organizacija u sastavu M.S.O.-a s dva prazna mjesta SSSH-a jugozapadne Hrvatske koje treba utvrditi čim prije, stavi na glasanje. Generalna skupština jednoglasno usvaja prijedlog. Sukladno rezultatu glasovanja, Luca Visentini predlaže potvrđivanje kandidature Jadranke Tomašić za potpredsjednicu M.S.O.-a, na način da se ista, na sljedećem sastanku Ureda Predsjedništva, formalno imenuje, sukladno odredbama Statuta. Generalna skupština M.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog. Na kraju, vezano za izbor Predsjednika M.S.O.-a, Michele Berti podsjeća da je Luca Visentini iz UIL-a Furlanije Julijske krajine ponovno predložio svoju kandidaturu. Predlaže zatim glasanje o kandidaturi Luce Visentinja za Predsjednika M.S.O.-a. Generalna skupština jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Luca Visentini poziva nazočne da daju prijedloge vezano za aktivnost M.S.O.-a za 2006. godinu, vodeći posebno računa o onome što je proizašlo tijekom aktivnosti u godini koja se približava kraju, odnosno o potrebi stvaranja sinergije u korist hrvatskih kolega koji rade na uspostavljanju korektnih i efikasnih sindikalnih odnosa s talijanskim tvrtkama delokaliziranim u Hrvatskoj. Josip Šišović je mišljenja da bi bilo potrebno sazivati seminare između sindikalnih organizacija članica M.S.O.-a i predstavnika hrvatskog političkog svijeta radi razmatranja perspektiva hrvatskog gospodarstva. Posebno bi bilo potrebno analizirati tijek kupnje hrvatskih proizvoda u inozemstvu, osobito onih proizvedenih u Istri. Salvino Bibulić izražava potrebu organiziranja inicijativa usmjerenih pružanju pomoći hrvatskim sindikalcima u teškom pregovaračkom odnosu s talijanskim poduzetnicima – vlasnicima tvrtki delokaliziranim u Hrvatskoj – i strukovnim udrugama talijanskih poduzetnika. Cilj toga je izgradnja zajedničke platforme za pristup i rješavanje problema vezanih za sindikalno ugovaranje. Roberto Treu naglašava važnost održavanja neposrednih poslovnih susreta između talijanskih i hrvatskih sindikalaca angažiranih unutar iste tvrke. To bi se trebalo dogoditi na razini sličnih strukovnih sindikata ili na razini sindikalnih povjerenika koji djeluju u tvrtkama. Po njegovom mišljenju, suštinski je potrebno poduzeti dvije mjere: prva je podupiranje hrvatskih strukovnih sindikata u odnosu s poslodavcima; druga je podupiranje i jačanje uloge hrvatskih sindikata u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. S tim u vezi, bilo bi posebno važno provjeriti izvedivost dobivanja sredstava Europske unije i INTERREG-a. Što se tiče korištenja sredstava europskih fondova, Slobodan Kapor je mišljenja da bi ih trebalo tražiti radi izgradnje projekata temeljenih na temama zajedničkim za talijanske i hrvatske radnike, kao na primjer socijalna skrb, zdravstvena skrb ili sprječavanje rada na crno. Monica Ukmar smatra da bi bilo posebno korisno sastaviti dvojezični priručnik u kojem bi se usporedile osobine tržišta rada dvaju zemalja. Osim toga, predlaže susrete između osoba koje se, unutar talijanskih i hrvatskih organizacija, bave traženjem i korištenjem europskih fondova. S obzirom da se nitko ne javlja za riječ, Luca Visentini, vodeći računa o iskazanim potrebama, predlaže sljedeće:

  1. organizirati susrete između sličnih talijanskih i hrvatskih strukovnih sindikata koji djeluju pri talijanskim i hrvatskim filijalama jedne te iste talijanske tvrtke, pozivajući k tome sindikalne organizacije M.S.O.-a da si što prije razmjene nazive zainteresiranih poduzeća;
  2. organizirati operativne sastanke o specifičnim temama između M.S.O.-a i lokalnih talijanskih i hrvatskih političkih predstavnika;
  3. produbiti pitanje traženja i korištenja fondova Europske unije.

Luca Visentini daje ovako sročene prijedloge na glasanje, a Generalna skupština M.S.O.-a ih usvaja jednoglasno.

4. Luca Visentini poziva Michelea Bertija da obavijesti prisutne o ishodu studijskog putovanja u Osijek (u Hrvatskoj) koji se odvio krajem proteklog mjeseca studenog. Michele Berti objašnjava razloge koji su ga naveli na put u Slavoniju, posebno u vidu potrebe prikupljanja važnih elemenata za skup koji se trebao za nekoliko dana održati u Opatiji, o delokalizaciji talijanskih tvrtki u Hrvatskoj. Govori da su on i Giovanni Della Valle, u pratnji kolege iz SSSH posjetili dvije talijanske tekstilne tvrtke koje proizvode predivo za osiječko sjedište Grupe Benetton. Jadranka Tomašić se nadovezuje spominjući da se radi o kolegi Anti Krajini, koji je umjesto nje otputovao u Osijek, jer je ona imala drugih obaveza. Giovanni Della Valle obavještava da su te dvije talijanske tvrtke bile “prisiljene” preseliti se u Hrvatsku jer je to postao jedini način dobivanja posla od strane Grupe Benetton, koja u Osijeku ima bojadisaonicu tekstila. Jedna od ovih dvaju tvrtki imala je prethodno iskustvo u delokalizaciji, otvorivši tekstilni pogon u Rumunjskoj, naknadno ugašen radi preseljenja u Osijek. Podsjeća da je gradska industrijska zona hrvatskog grada, slobodna zona, posebno osnovana od strane Vlade Republike Hrvatske nakon rata u prošlom desetljeću, radi privlačenja stranih tvrtki i ostvarivanja povoljnijih ekonomskih i poreznih uvjeta. Na kraju istiće da unutar tih dvaju pogona postoje sindikalni odnosi i nema posebnih radnji od strane vlasnika usmjerenih k ograničavanjem ostvarivanja sindikalnih prava zaposlenih djelatnika, uglavnom žena. Dvije kritične točke sastoje se, u sindikalnom pogledu, u manjku sklonosti od strane vlasnika za potpisivanje aneksa ugovora te, sa stajališta vlasništva, u pretjeranom izostajanju radnika s posla. Stupanj izostajanja, posebno u jednom od dvaju pogona, seže i do 16% od ukupno zaposlene radne snage. Ovakva situacija daje razlog vlasniku tvrtke da vrši pritisak na radnice, prijeteći kontinuirano zatvaranjem pogona i otvaranjem u jednoj drugoj državi, istočnije gdje je cijena radne snage još niža. Cilj toga je smanjiti izostajanje s posla. Još jedan razlog tome jest što u Hrvatskoj tretman liječenja radnika plaća u cijelosti tvrtka te predstavlja trošak za istu. Slobodan Kapor naglašava da status slobodne zone u Osijeku omogućuje također olakšice tvrtkama u smislu zapošljavanja nove radne snage. To bi mogao biti glavni razlog koji je potaknuo talijanske vlasnike tvrtki da presele iz Rumunjske u Hrvatsku. Roberto Treu podsjeća da slobodne zone predstavljaju prepreku principu slobodne kokurencije i napominje da bi one mogle biti kamen spoticanja u procesu integracije Hrvatske u Europsku uniju, jer potonja predviđa ukidanje slobodnih zona u zemljama članicama. Na kraju izvješća o putu u Osijek, Michele Berti napominje da su oba vlasnika pogona dočekala mješovitu talijansko-hrvatsku sindikalnu delgaciju sa zanimanjem i iznenađenjem, jer, nakon mnogo godina antivnosti, to je bio prvi put da ih je netko iz Italije – predstavnik sindikalnog ili poduzetničkog svijeta ili svijeta talijanskih javnih usluga, s ciljem podupiranja talijanskih tvrtki u inozemstvu – potražio. To mnogo govori o iskustvu delokalizacije talijanskih tvrtki u Hrvatskoj za koju – za razliku od onog što se dogodilo u drugim zemljama, kao npr Rumunjskoj, koja je već pod reflektorima i izaziva interes čak i talijanskog javnog mnijenja – postoji rizik da završi u arhivi, na temelju progresivnog usklađivanja životnih standarda uvjetovanih procesom integracije Europskoj uniji, a s time i cijene rada, skoro prije no što talijanski sindikati primjete da ona postoji. Jadranka Tomašić završava raspravu podsjećajući da su uglavnom poduzetnici koji su delokalizirali svoje tvrtke u Hrvatskoj, uvažili formalni vid sindikalnog minimuma predviđenog ugovorima, ali su de facto onemogućili sindikatu ugovaranje vezano za prava radnika. Službena stopa nezaposlenosti u Hrvaskoj trenutno je 20%: kad se pređe ta granica, zakoni tržišta više ne vrijede.

S obzirom da nije više bilo upita za riječ, Luca Visentini je u 12.57 sati zaključio sjednicu Generalne skupštine M.S.O.-a.

Zapisničar
Michele Berti

U privitku:

  1. Dokument s amandmanima na Statut M.S.O.-a, usvojen na Generalnoj skupštini.