Statut

STATUT TALIJANSKO-HRVATSKOG MEĐUREGIONALNOG SINDIKALNOG ODBORA
SJEVERNI JADRAN CGIL, CISL, UIL, SSSH

 

Članak 1. Obilježja, ciljevi i sjedište

Talijansko-hrvatski međuregionalni sindikalni odbor Sjeverni Jadran CGIL, CISL, UIL, SSSH (u daljnjem tekstu MR.S.O.) je Udruga osnovana između sindikalnih organizacija Furlanija Julijska Krajina i regija i pograničnih županija Italije i Hrvatske uključene u Radnoj zajednici Alpe Jadran, usmjerena na djelatnosti i inicijative vezane za prekograničnu suradnju i zaštitu prekograničnih radnika.

MR.S.O. ne ostvaruje dobit i obavlja djelatnosti prekogranične suradnje za zaštitu i promicanje gospodarskih, socijalnih i kulturnih interesa iz djelokruga svijeta rada.

MR.S.O. pokreće i sudjeluje u aktivnostima i inicijativama pokrenutim u sklopu regija i županija u nadležnosti udruženih sindikalnih organizacija i općenitije u sklopu Europske unije i Radne zajednice Alpe Jadran te inicijativa koja se odnose na razvoj socijalnih odnosa i socijalnog dijaloga.

MR.S.O. je član Europske Konfederacije Sindikata E.K.S. i djeluje pod njenim pokroviteljstvom.

Sjedište MR.S.O.-a je u Trstu, pri onoj sindikalnoj organizaciji u kojoj je njegov/a Predsjednik/ica, ili pri onoj sindikalnoj organizaciji u kojoj je Zamjenik/ica Predsjednika/ice.

 

Članak 2. Pridružene organizacije

MR.S.O. promiču pridružene sindikalne organizacije ESK-a Furlanije Julijske Krajine i regija i pograničnih županija Italije i Hrvatske članice Radne zajednice Alpe Jadran.

Članice MR.S.O-a su:

 • CGIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Regionalni sindikalni savez CISL Furlanije Julijske Krajine;
 • Regionalni savez UIL Furlanija Julijska Krajina;
 • CGIL Veneto;
 • Regionalni sindikalni savez CISL Regije Veneto;
 • Regionalni savez UIL Veneto;
 • SSSH, s Uredom SSSH Istarske županije i Uredom SSSH Primorsko-goranske županije.

Isključena je mogućnost privremenog djelovanja unutar MR.S.O.-a.
Udruženje se temelji na demokratskim načelima te na ravnopravnosti svih članova.

 

Članak 2.bis. Tijela

Tijela MR.S.O.-a su:

 • Glavna skupština;
 • Ured predsjednika;
 • Predsjednik/ica.

 

Članak 3. Glavna Skupština

Glavna skupštinu MR.S.O.-a čini 18 članova/ica biranih od strane pridruženih sindikalnih organizacija, prema sljedećem kriteriju:

 • 2 člana iz CGIL-a Furlanija Julijska Krajina;
 • 2 člana iz Regionalnog sindikalnog saveza CISL-a Furlanije Julijske Krajine;
 • 2 člana iz Regionalnog saveza UIL-a Furlanija Julijska Krajina;
 • 1 član iz CGIL-a Veneto;
 • 1 član iz Regionalnog sindikalnog saveza CISL Regije Veneto;
 • 1 član iz Regionalnog saveza UIL Veneto;
 • 9 članova iz Ureda SSSH Istarske županije i Ureda SSSH Primorsko-goranske županije.

Članove/ice Glavne skupštine imenuju njihove matične organizacije koje su nadležne imenovati iz svog djelokruga još jednog/u zamjenika/icu za svakog punopravnog/u člana/icu. Mandat članova/ica Glavne skupštine traje 2 godine a može se produžiti bez ograničenja. Osnivanje Glavne skupštine je pravovaljano kad je prisutna jednostavna većina njenih članova/ica, a odluke se donose jednoglasno.

Svakog punopravnog/u člana/icu Glavne Skupštine može zamijeniti drugi član/ica, i iz druge organizacije koja je udružena u MR.S.O.-u., uz pisanu punomoć, pod uvjetom da organizacija pripada istoj državi.

Odluke o statutu i ostale izmjene istoga, uključujući naknadna proširenja i učlanjenja u MR.S.O., donose se jednoglasno, po uvjetom da su zastupane sve sindikalne organizacije članice MR.S.O.-a i uz prisustvo jednostavne većine članova/ica Glavne skupštine. Ured predsjednika je nadležan za izvršenje predmetnih odluka.

Glavne skupština se redovno saziva najmanje jednom godišnje radi usvajanja izvještaja o novčanim tokovima, određivanja iznosa u eurima eventualne godišnje radi ocjenjivanja obavljenog posla i radi davanja uputa izvršnim tijelima po pitanju smjernica budućeg rada. Glavnu skupštinu saziva Ured predsjednika kad se za to ukaže potreba te ako to zatraže predstavnici/ice najmanje jedne organizacije članice.

Skupština jednoglasno odlučuje o učlanjenju novih organizacija te o visini eventualne godišnje članarine. Isključenje učlanjene organizacije uslijeđuje zbog dugovanja, prestanka važenja ugovora ili protustatutarnog djelovanja. Godišnja članarina nije prenosiva niti je podložna ponovnoj procjeni.

Na prijedlog organizacija članica, Glavna skupština imenuje članove/ice Ureda predsjednika i, među njima, Predsjednika/icu MR.S.O.-a.

 

Članak 4. Ured predsjednika

Ured predsjednika čine 8 predstavnika biranih iz sindikalnih organizacija članica podijeljenih prema sljedećem kriteriju:

 • 1 član iz CGIL-a Furlanija Julijska Krajina;
 • 1 član iz Regionalnog sindikalnog saveza CISL Furlanije Julijske Krajine;
 • 1 član iz Regionalnog saveza UIL Furlanija Julijska Krajina;
 • naizmjenično, 1 član iz CGIL-a Veneto, ili iz Regionalnog sindikalnog saveza CISL Regije Veneto, ili iz Regionalnog saveza UIL Veneto;
 • 4 člana SSSH-a iz županijskih ureda SSSH Istarske županije i Primorsko-goranske županije.

Glavna skupština imenuje članove/ice Ureda predsjednika na prijedlog organizacija članica a njihov mandat traje 2 godine. Mandati – uključujući mandat člana/ice iz sindikalnih organizacija Regije Veneto koji je također podložan rotaciji – mogu se obnoviti bez vremenskih ograničenja.

Ured predsjednika je upravno tijelo MR.S.O.-a. Predsjedava mu predsjednik/ica uz pomoć jednog/e zamjenika/ice Predsjednika/ice.

Ured predsjednika imenuje zamjenika/icu predsjednika/ice među vlastitim članovima/icama. Zamjenik/ica predsjednika/ice mora biti pripadnik/ica jedne sindikalne organizacije članice MR.S.O.-a i različite nacionalne pripadnosti u odnosu na Predsjednika/icu.

Predsjednik/ica saziva sastanke Ureda predsjednika kada to smatra potrebnim radi osiguranja redovnog obavljanja poslova unutar Udruge. Ured predsjednika može se također sazvati na zahtjev natpolovične većine članova/ica ili na zahtjev svih članova/ica pripadnika/ica sindikalnih organizacija Italije i Hrvatske.

Sjednice Ureda predsjednika su važeće ako je prisutna jednostavna većina njegovih članova/ica. Ureda predsjednika donosi jednoglasne odluke kad je riječ o upravljanju udruge i ostvarivanju projekata i inicijativa.

Međutim, odluke vezane za postupke zahtjeva, troškova i obračuna financijskih sredstava odobrenih od strane regija i županija sindikalnim organizacijama članicama MR.S.O.-a iz tih određenih regija i županija, u isključivoj su nadležnosti onih organizacija kojima su sredstva namjenjena, uz prethodno mišljenje ostalih organizacija članica. Te se odluke donose u sklopu određenih točaka dnevnog reda na sjednicama Ureda predsjednika u kojima pravo glasa imaju isključivo članovi/ice iz zainteresiranih sindikalnih organizacija.

 

Članak 5. Predsjednik

Predsjednik/ica MR.S.O.-a predlaže se iz redova članova/ica Glavne skupštine udruženih sindikalnih organizacija i imenuje ga/ju Glavna skupština, poštujući postupak donesen od strane EKS-a. Mandat mu/joj traje dvije godine i može biti ponovno imenovan/a bez vremenskih ograničenja.

Predsjednik/ica predsjedava Uredom predsjednika i zakonski zastupa Udrugu te ima pravo potpisa. Predsjednik/ica je nositelj/ica ovlaštenja u općem pravnom prometu udruge i može svojim potpisom sklapati pravne poslove, zatražiti kredite u bankama i kreditnim institucijama, podići iznose za bilo koju namjenu, izdati račune. Može izdati punomoć za određene akte ili kategorije akata.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednik/ica može opunomoćiti svog/ju zamjenika/icu vezano za pravo potpisa.

 

Članak 6. Imovina

Imovina MR.S.O.-a sastoji se od:

 • pokretnina i nekretnina kupljenih od strane Udruge;
 • eventualnih rezervnih fondova, proizašlih iz viška sredstava;
 • eventualnih donacija i priloga namjenjenih povećanju imovine.

 

Članak 7. Suradnja

U obavljanju svoje institucione djelatnosti MR.S.O. može koristiti logističku potporu i opremu pojedinih orgnizacija članica uz predmetnu naknadnu.

 

Članak 8. Financiranje

Djelatnost MR.S.O.-a financira se iz doprinosa organizacija članica te javnih i privatnih doprinosa.

Čak i neizravna raspodjela prihoda ili preostalih upravnih sredstava, financijskih sredstava, rezervi ili kapitala za vrijeme trajanja udruženja je zabranjena, s iznimkom slučajeva u kojima je takva raspodjela ili namjena zakonom određena.

 

Članak 9. Raspuštanje

Glavna skupština donosi odluku o raspuštanju MR.S.O.-a na način koji je predviđen za statutarne izmjene.

U slučaju raspuštanja MR.S.O.-a preostala financijska i imovinska sredstva donirat će se drugom udruženju sa sličnim ciljevima ili u svrhu javnog dobra, ako zakonom nije predviđena druga namjena istih.