Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 24.10.2006.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 24. listopada 2006. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina).

Opravdano su odsutni: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Massimo Albanesi (CISL Furlanija Julijska Krajina), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutni su i Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), u svojstvu izvjestitelja za određene točke dnevnog reda i zapisničara te Lorenzo Garziera (CISL Furlanija Julijska Krajina), kao zamjena Massima Albanesija.

Sjednica Ureda predsjedništva ima sljedeći dnevni red:

  1. imenovanje potpredsjednika MR.S.O. –a;
  2. ratifikacija imenovanih kandidata za posljednja dva mjesta u Uredu predsjedništva u djelokrugu SSSH Jugozapadna Hrvatska;
  3. dovršavanje aktivnosti u 2006. g.;
  4. planiranje aktivnosti u 2007. g.;
  5. izrada novog logotipa MR.S.O. –a i promidžbenih materijala;
  6. utvrđivanje datuma za sazivanje sljedeće sjednice Glavne skupštine;
  7. razno.

Radni sastanak započinje u 11.04. Luca Visentini, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.
Luca Visentini pozdravlja prisutne na prvoj sjednici Ureda predsjedništva MR.S.O. –a u 2006. g., koja je konačno sazvana nakon više neuspjelih pokušaja. Osim toga, zbog kolega koji su prvi put prisutni, ukratko predstavlja povijesni prikaz aktivnosti MR.S.O. –a, a zatim prelazi na predstavljanje točaka dnevnog reda.

1. Luca Visentini, podsjećajući da je tijekom prethodnog zasjedanja Glavne skupštine MR.S.O. –a predložio Jadranku Tomašić za potpredsjednicu MR.S.O. –a, imenovanje koje – između ostalog – potpada pod nadležnost Ureda predsjedništva, stavlja na glasovanje tu kandidaturu što Ured predsjedništva jednoglasno usvaja.

2. Luca Visentini, osim toga, postavlja pitanje samoj Jadranki Tomašić je li SSSH jugozapadna Hrvatska utvrdio imena kolega koji bi upotpunili dva upražnjena mjesta u Uredu predsjedništva, kao članovi istog tijela, kao što je dogovoreno na istom navedenom zasjedanju Glavne skupštine MR.S.O. –a. Jadranka Tomašić stavlja na znanje da su došli samo do jednog imena, kolege Borisa Majetića iz sindikata kemijske industrije. S obzirom na trenutnu situaciju u unutarnjem ustroju SSSH –a, ime drugog kandidata će se dostaviti na sljedećem zasjedanju Glavne skupštine MR.S.O. –a. Iz tog gledišta, Lorenzo Garziera izjavljuje da CISL Furlanija Julijska Krajina razmatra mogućnost predlaganja da on preuzme funkciju jednog od dva njihova člana pri Glavnoj skupštini MR.S.O. –a. O tome će se u svakom slučaju dostaviti odgovarajuće priopćenje do sazivanja sljedeće sjednice ovog tijela. Luca Visentini, dakle, stavlja na glasovanje kandidaturu Borisa Majetića, kao novog člana u okviru SSSH jugozapadna Hrvatska pri Uredu predsjedništva MR.S.O. –a. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Luca Visentini, prisutne upoznaje s tijekom aktivnosti MR.S.O. –a u 2006. g., podsjećajući da je – nakon određenih susreta tijekom ljeta i početka jeseni s Jadrankom Tomašić, koja je tada jedina prisustvovala kao predstavnica SSSH –a Jugozapadna Hrvatska, koji se hvatao u koštac s teškom unutarnjom konfederalnom situacijom – odlučeno jednoj hrvatskoj znanstvenici povjeriti zadaću izrade komparativne studije između pregovaranja u bankarskom i tekstilnom sektoru u Italiji i Hrvatskoj. Osim toga, s obzirom da – zbog teške unutarnje situacije u SSSH –u, koja je onemogućila ranije sazivanje sjednice Ureda predsjedništva – nije bilo moguće organizirati posjete mjestima u Hrvatskoj gdje su talijanska poduzeća u najvećem obujmu preselila svoje aktivnosti, odlučeno je da se organizira seminar za kategorije obuhvaćene komparativnom studijom. Predviđeno je da se taj seminar održi u jednom danu u tjednu između 11. i 15. prosinca, uz prisustvovanje konfederalnih tajnika ili, u svakom slučaju, osoba odgovornih na nacionalnoj razini za proizvodne sektore obuhvaćene sindikalnim organizacijama koje su članovi MR.S.O. –a. Točan će se datum naknadno utvrditi, nakon što se provjeri koji termin odgovara gostima koji dolaze iz Rima i Zagreba. Michele Berti naglašava da je odluka da se izvrši komparativna studija bankarskog i tekstilnog sektora u skladu s onime što se usvojilo na prethodnom zasjedanju Glavne skupštine MR.S.O. –a, budući da su talijanska poduzeća iz tih dvaju sektora u najvećoj mjeri preselila aktivnosti u Hrvatsku. Jadranka Tomašić podsjeća kako se – u odnosu na stanje koje je delegacija MR.S.O. –a zatekla u studenom 2005. g., kada je proveden nadzor u dvije tvornice tekstila u talijanskom vlasništvu na području Osijeka u Hrvatskoj – situacija naročito pogoršala. Ne samo da radnici iz te dvije posjećene tvornice nisu uspjeli ishoditi potpisivanje dodatnog ugovora, nego je – kao što je izvijestio kolega iz tekstilnog sindikata u okviru SSSH, Ante Krajina – vlasnička struktura tih dvaju poduzeća uvela jednu vrstu rada plaćenog po učinku. Zbog toga joj se komparativna studija čini osobito primjerena.

4. Luca Visentini poziva prisutne kolege da iznesu prijedloge aktivnosti MR.S.O. –a za 2007.g., koji će se naknadno podnijeti na usvajanje Glavnoj skupštini MR.S.O. –a. Michele Berti predlaže da se nastavi istraživati fenomen preseljenja aktivnosti talijanskih poduzeća u Hrvatsku te da se nastave uspoređivati ugovorna prava tih dviju zemalja. Lorenzo Garziera izražava suglasnost s navedenim te, na istu temu, napominje aktivnost koju CISL Furlanija Julijska Krajina provodi u Rumunjskoj u okviru profesionalne edukacije rumunjskih radnika. Međutim, smatra da bi vrijedilo sastaviti ažuriranu verziju upitnika koji je prethodne godine podijeljen talijanskim i hrvatskim sindikalnim organizacijama kako bi se pružila podrška istraživanju/studiji o preseljenju aktivnosti talijanskih poduzeća u Hrvatsku i koji nije proizveo značajne rezultate u smislu doprinosa sindikalnih organizacija. Osim toga, smatra da bi trebalo produbiti temu uslužnog sektora, koliko je logistički moguće, tako da se napravi mapiranje hrvatskog teritorija na temelju prisutnosti poduzeća. Jadranka Tomašić daje do znanja da je odluka o usporedbi bankarskog i tekstilnog sektora zasigurno bila prikladna za 2006. g.: no, podsjeća da ni u jednom od tih dvaju sektora u Hrvatskoj ne postoji nacionalni kolektivni ugovor te da – iz tog razloga – usporedba s istovjetnim talijanskim sektorom proizlazi iz različitih ugovornih instrumenata. U tu svrhu, budući da u Hrvatskoj postoje proizvodni sektori u kojima su odnosi radnika i poslodavaca regulirani sektorskim nacionalnim kolektivnim ugovorom – sektori poput turizma, trgovine, šumarstva, građevinarstva i drvodjelstva – predlaže da se u 2007. g. napravi komparativna studija s jednim ili više takvih sektora. Luca Visentini se slaže s prijedlogom Jadranke Tomašić, i na temelju činjenice da su turizam i trgovina u svakom slučaju dva sektora u kojima se bilježi snažna prisutnost talijanskih ulaganja u Hrvatsku. Zato predlaže da se stavi na glasovanje prijedlog da se MR.S.O. u 2007. g. poglavito posveti usporedbi sektorskih nacionalnih kolektivnih ugovora u talijanskom i hrvatskom turizmu i trgovini. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

5. Michele Berti daje do znanja da, budući da su se na prethodnom zasjedanju Glavne skupštine MR.S.O. –a unijele izmjene u teritorijalnu nadležnost samog MR.S.O. –a, koja se sada proširila na još dvije hrvatske županije, treba izmijeniti logotip organizacije. Predlaže da u suštini ostane neizmijenjen, na način da se samo natpis “Istria croata” zamijeni s natpisom “Croazia Sudoccidentale”, na talijanskom jeziku, odnosno da se “Hrvatska Istra” zamijeni s “Jugozapadna Hrvatska”, na hrvatskom jeziku. U to ime traži od Jadranke Tomašić potvrdu točnosti naziva na hrvatskom jeziku. Jadranka Tomašić potvrđuje točnost naziva. Luca Visentini predlaže da se stavi na glasovanje prijedlog da se izmijeni logotip MR.S.O. –a, na način koji je naveo Michele Berti, te da Ured predsjedništva usvoji izradu novog logotipa i povezanih promidžbenih materijala. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

6. Luca Visentini predlaže da se, kao što je bilo 2005. g., i za tekuću godinu zasjedanje Glavne skupštine MR.S.O. –a sazove dan prije sindikalne radionice koja će se održati u prosincu, a koja je posvećena usporedbi pregovaranja u bankarskom i tekstilnom sektoru. To bi olakšalo prisustvovanje članova Glavne skupštine, kojih je većina već pozvana na predmetni seminar. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

7. Nitko se ne javlja za riječ za ovu točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.20.

Zapisničar
Michele Berti