Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 09.10.2007.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 09. listopada 2007. u tršćanskom sjedištu, Ul. Polonio 5, održana je sjednica Ureda Predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija, Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni: Roberto Treu (CGIL Furlanija, Julijska Krajina), Lorenzo Garziera (CISL Furlanija, Julijska Krajina ujmesto Massima Albanesija koji je spriječen), Luca Visentini (UIL Furlanija, Julijska Krajina) Gerardo Colamarco (UIL Veneto) Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Odsutni opravdano: Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Boris Majetić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutni su također: Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina, zamjenica Roberta Treua) i Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), kao izvjestitelj po određenim točkama dnevnog reda i kao zapisničar.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. organizacija kongresa o uspoređivanju kolektivnog ugovaranja u trgovačkom sektoru Italije i Hrvatske;
  2. vrednovanje teksta studije o kolektivnom ugovaranju u trgovačkom sektoru Italije i Hrvatske;
  3. sazivanje Generalne skupštine;
  4. programiranje aktivnosti za 2008.;
  5. razno.

Sjednica je započela u 11,31 sati. Predsjednik Luca Visentini predsjeda sjednicom Ureda Predsjedništva.
Nakon što je provjerio da li su svi prisutni dobili kopiju zapisnika s prethodne sjednice Ureda Predsjedništva, održane 3. svibnja 2007., Luca Visentini daje na glasanje njegovo usvajanje. Ured Predsjedništva MSO-a jednoglasno usvaja zapisnik. Nakon toga prelazi na razmatranje točaka dnevnog reda.

1. Predlaže se organizacija gore navedenog kongresa za četvrtak 29. studenoga 2007 u Istri, u tjednu nakon Parlamentarnih izbora za Hrvatski sabor, u jednom od hotela u Rovinju ili Poreču. Jadranka Tomašić će, nakon što izvrši potrebne logističko-hotelijerske provjere, prikupiti dvije različite ponude i predložiti narednih dana odgovarajuće rješenje. Predlaže se također da se dan poslije kongresa sazove konferencija za tisak s hrvatskim medijima u istom hotelu, nakon sastanka Generalne skupštine. Ured Predsjedništva jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Na sjednici se daje uvod u nacrt studije za usporedbu ugovaranja u trgovačkom sektoru Italije i Hrvatske. Studija će biti upotpunjena na vrijeme da se distribuira kao radni materijal za razmatranje na kongresu, iz točke 1. ovog zapisnika a od prisutnih se traži da je prouče radi eventualnih dopuna. U nacrtu te studije uzeti su u obzir prijedlozi iznijeti tijekom sjednice održane u Trstu proteklog 5. lipnja, na kojoj su se trgovačke kategorije sindikalnih organizacija članica MSO-a susrele radi preliminarne usporedbe na temu ugovaranja u dvjema državama. Tekst kojeg je napisala dr. Tamara Tomić, sastoji se od jednog dijela u kojem se ukratko i shematski navode izvori vezano za nacionalne ugovore i zakone – nacionalne i regionalne -, a odnose se na sektor trgovine u dvjema državama, naglašavajući funkcioniranje najrelevantnijih propisa i ugovornih institucija. U tom prvom dijelu također se razmatraju dva iskustva u ugovaranju, druge razine, odnosno na razini poduzeća, posebno važnih u dvjema državama, a to su Gruppo PAM S.p.A. u Italiji i poduzeće Konzum d.d. u Hrvatskoj. U drugom dijelu pak vrši se usporedba svih zakonskih izvora, nacionalnih i regionalnih te također nacionalnih i regionalnih ugovornih izvora dviju država, s naglaskom na sličnosti i različitosti. Naglašava se da u dvjema državama ne postoji simetrička situacija, jer u Hrvatskoj, za razliku od Italije, ne postoji zakonodavstvo na nacionalnoj a još manje na regionalnoj razini koje bi uređivalo pitanje radnog vremena u trgovačkom poslovanju, što u Italiji već godinama plijeni veliku pažnju u sindikalnom svijetu. U tom smislu, ovo pitanje će biti naglašeno u komparativnom dijelu studije, pokazujući jasno značajne razlike. Predlaže se nadalje podjela konačnog teksta kategorijama trgovine sindikalnih organizacija članica MSO-a, da bi ih se moglo proučiti prije kongresa. Predlaže se dakle usvajanje sheme teksta, dane u prikazanom nacrtu, uz predložene izmjene vezane za njenu izradu i podjelu prije kongresa. Ured Predsjedništva MSO-a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Predlaže se saziv godišnje sjednice Generalne skupštine MSO-a za dan nakon kongresa iz točke 1, odnosno petak 30. studenoga u istom hotelu, gdje će članovi Skupštine imati mogućnost prenoćiti od 29. do 30. studenoga. Predlaže se da radovi započnu ujutro i da se završe prije ručka, radi naknadnog sazivanja press konferencije s hrvatskim medijima odmah poslije Generalne skupštine. Ured Predsjedništva MSO-a jednoglasno usvaja prijedlog. Podsjećaju se prisutni da će se na gore navedenoj Skupštini obnoviti tijela MSO-a, sukladno kriterijima predviđenim Statutom pa se stoga nazočni pozivaju na utvrđivanje novih kandidata u sklopu njihovih organizacija, ili potvrđivanje već postojećih članova.

4. Pozivaju se prisutni da podnesu prijedloge aktivnosti MSO-a za 2008. godinu koji će se usvajati na sljedećoj Generalnoj skupštini. Hrvatske kolege predlažu nastavak rada na usporedbama vezanim za ugovaranje u raznim ekonomskim sektorima u Italiji i Hrvatskoj, ovaj put s posebnim osvrtom na turizam. Predlaže se međutim da se izuzme sektor ribarstva, o čemu se govorilo prethodnih mjeseci, jer nije relevantan sa sindikalnog gledišta za područja u nadležnosti MSO-a. Nadalje, hrvatske kolege predlažu izradu usporedbe politika privatizacije u brodograditeljskom sektoru dviju država, s obzirom da Hrvatska Vlada kani poduzeti korake u tom pravcu. Daju se na glasanje dva zaključka Generalne skupštine: aktivnost usporedbe ugovaranja u sektoru turizma Italije i Hrvatske i usporedba privatizacijskih politika u sektoru brodogradnje dvaju država. Ured Predsjedništva jednoglasno usvaja predložene zaključke.

5. Luca Visentini konstatira da se po ovoj točki dnevnog reda nitko ne javlja za riječ.

Nakon što je utvrdio da se nitko ne javlja za riječ, Luca Visentini zaključuje sjednicu Ureda Predsjedništva MSO-a u 12,48 sati.

Zapisničar
Michele Berti